Stadgar

Stadgar


Föreningens stadgar
Skrivna den 12:e februari 2015, uppdaterade 8:e mars
2022

Kapitel 1 – Allmänt


§ 1.1 Föreningen Mediscenarna är en ideell kulturförening i Uppsala som (eventuellt) riktar sig till bland annat medicinare, men som ej utesluter övriga (högst antagliga) studenter.


§ 1.2 Förenings syfte är att


    § 1.2.1 Bevara studentspex som konst och uttrycksform.


    § 1.2.2 Sprida glädje till allmänheten.


    § 1.2.3 Fastslå studentspexens kulturella värde.


    § 1.2.4 Få spexkulturen inom läkarprogrammet att nå en bredare publik (i vidare bemärkelse).


    § 1.2.5 Uppmuntra till olika underhållande uttrycksformer såsom komik, musik, dans, sång, skådespel, mimning, improvisation samt multimedia.


    § 1.2.6 Att till (eventuella) medicinare och andra erbjuda ett forum där de kan utvecklas artistiskt.


    § 1.2.7 Värna om allt som är gott och för människan härligt.


         § 1.2.7.1 Slå vakt om kanelbullens samt värna och ära glädjen.


    §1.2.8 Främja fräscha idéer, funderingar och framträdanden.


§ 1.3 Förenings uppgifter är att


    § 1.3.1 Årligen skriva och framföra en föreställning.


    §1.3.1.1 Denna föreställning ska genomsyras av humor, glädje och överraskning.


    § 1.3.2 Bevara och informera om vad ett studentspex är.


    § 1.3.3 Förvalta Mediscenarnas varumärke och uråldriga traditioner.


    § 1.3.4 Utbilda och sprida kunskap om uttrycksformer nämnda i § 1.2.


§ 1.4 Föreningens verksamhetsår sammanfaller med dess räkenskapsår, första januari till sista december.


    § 1.4.1 Samtliga ämbetens mandatperiod löper från ordinarie årsbesök till nästkommande ordinarie årsbesök.


§ 1.5 Föreningens högsta beslutande organ är Årsbesöket.


§ 1.6 Föreningens SkallBas beslutar om firmatecknare.

Kapitel 2 – Medlemskapet


§ 2.1 Ordinarie medlem i Mediscenarna kan personer bli som

   

    § 2.1.1 Är en faktisk person, både fysiskt och kanske psykiskt.


    § 2.1.2 Stöder förenings syfte.


    § 2.1.3 Erlägger av Årsbesöket fastställd medlemsavgift.


§ 2.2 Mediscenarnas SkallBas äger rätt att när som helst utesluta medlem som motarbetar föreningens syfte, bryter mot dess stadgar eller på annat sätt skadar föreningens anseende.


    § 2.2.1 Uteslutning kräver enhälligt beslut av SkallBasen.


    § 2.2.2 Överklagande sker av utesluten medlem till Årsbesöket.


          § 2.2.2.1 Överklagande kan även ske på Årsbesöket genom att minst en av föreningens medlemmar yrkar på

           överklagande angående sagda persons uteslutning.


§ 2.3 Det åligger var medlem att tillhandahålla föreningen en aktuell e-postadress eller annan kontaktväg.


§ 2.4 Medlem som inte har erlagt medlemsavgift vid verksamhetsårets utgång anses ha utträtt ur föreningen.


    § 2.4.1Begäran om utträde ur föreningen trots erlagd medlemsavgift sker skriftligen till föreningens SkallBas.


    § 2.4.1.1 Erlagd medlemsavgift återbetalas ej vid utträde ur föreningen.


§ 2.5 Ordinarie medlem har rätt till full insyn i föreningens samtliga protokoll, föredragningslistor och övriga handlingar.


    § 2.5.1 Undantaget till ovanstående rör nästkommande föreställnings innehåll.


    § 2.6 Medlemskap och aktivt deltagande i föreningens aktiviteter är ett måste för att få delta i eventuella festligheter.


    § 2.6.1 Som aktivt deltagande betraktas


    § 2.6.1.1 Att under pågående verksamhetsår bidragit till föreningens välbefinnande.


         § 2.6.1.1.1 Undantag från ovanstående kan köpas för ett femtedels prisbasbelopp under pågående verksamhetsår.


§ 2.7 ScenDragare i Mediscenarna kan personer bli som


    § 2.7.1 Är en fysisk person vilken tidigare på ett eller annat sätt varit engagerad i och gjort synnerligen viktiga insatser      för Mediscenarna.


    § 2.7.2 Föreslås av SkallBasen.


    § 2.7.3 Efter förslag från SkallBasen väljs av Årsbesöket.


§ 2.8 Utmärkelsen ScenDragare är giltig på livstid eller tills dess att ScenDragaren skriftligt begär att utträda ur föreningen.


    § 2.8.1 Begäran om utträde bör dock i enlighet med uråldrig tradition avslås av Årsbesöket.


    §2.8.2 Utmärkelsen gäller dock ej för ScenDragarens barn, födde eller ofödde.


          § 2.8.2.1. Undantag till ovanstående regel gäller dock om födsel av ScenDragares dotter, son eller dylikt sker under   pågående Mediscenarnaföreställning.


                  § 2.8.2.1.1.Dock endast om denne Scendragare är på plats under minst 43,4 % av nämnd föreställning.


§ 2.9 ScenDragare hälsas medelst bugning eller annan vördnadsfull hälsning.

Kapitel 3 – Årsbesöket


§ 3.1 Årsbesöket är föreningens högsta beslutande organ.


    § 3.1.1 Årsbesöket är beslutsmässigt om det är stadgeenligt utlyst samt att det på Årsbesöket närvarar minst dubbelt så många medlemmar som i sittande SkallBas (inklusive de närvarande medlemmar som är SkallBasmedlemmar).


    § 3.1.2 Årsbesöket är även beslutsmässig om minst hälften av föreningens medlemmar närvarar.


§ 3.2 Årsbesöket är öppet för alla.


§ 3.3 Yttranderätt på Årsbesöket tillkommer föreningens medlemmar, dess SkulderBlad och adjungerande personer.


    § 3.3.1 Beslut om adjungering till hela Årsbesöket eller enskild fråga tas av Årsbesöket genom enkel majoritet.


§ 3.4 Rösträtt på Årsbesöket tillkommer endast ordinarie medlemmar.


    § 3.4.1 Icke-närvarande medlem har möjlighet att via ombud med fullmakt framföra sin röst.


§ 3.5 Kallelse till Årsbesöket skall utsändas till föreningens medlemmar minst två veckor före mötets öppnande.


§ 3.6 Motionsrätt tillkommer var medlem. Motioner skall sändas in minst tio dagar före Årsbesöket för beredning av SkallBasen.


§ 3.7 Dagordningsförslag med beslutsunderlag skall vara utsänt av SkallBasen till föreningens medlemmar minst en vecka före Årsbesöket.


§ 3.8 Årsbesöket skall hållas efter avslutad föreställning och behandla minst följande

   

     § 3.8.1 Val av mötesordförande och mötessekreterare.


     § 3.8.2 Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.


     § 3.8.3 Godkännande av kallelseförfarande.


     § 3.8.4 Fastställande av dagordning.


     § 3.8.5 Fastställande av röstlängd.


     § 3.8.6 Meddelanden/bevakningar.


     § 3.8.7 Fastställande av medlemsavgift.


     § 3.8.8 Val av StorHjärna.


     § 3.8.9 Val av LillHjärna.


     § 3.8.10 Val av CreMäster.


     § 3.8.11 Val av Van FöreställningsDirektör.

     

     § 3.8.12 Val av HandÖverHuvud.


     § 3.8.13 Val av ÖverLekare.


     § 3.8.14 Val av UnderLekare


     § 3.8.15 Val av Konsultaner


     § 3.8.16 Val av Vän af Ordning


     § 3.8.17 Val av ArkivarieFisk


     § 3.8.18 Val av CentralStimulant


     § 3.8.19 Val av Pronatorer och Supinatorer


     § 3.8.20 Val av SkulderBlad.


     § 3.8.21 Val av Sökare.


     § 3.8.22 Val av Skrotum.


     § 3.8.23 Val av Det Var Då Själva FanBärare.

     

     § 3.8.24 Val av ScenDragare


     § 3.8.25 Föredragande av


         § 3.8.25.1 Epikris


         § 3.8.25.2 Resultat- och balansräkning.


         § 3.8.25.3 Revisionsberättelse avseende föregående verksamhetsår.


     § 3.8.26 Fastställande om balansräkning för föregående verksamhetsår.


     § 3.8.27 Fråga om ansvarsfrihet för föregående verksamhetsårs SkallBas.


     § 3.8.28 Tillägg av stadg.


     § 3.8.29 Övriga frågor.


     § 3.8.30 Förövriga frågor.


     § 3.8.31 Frågor.


     § 3.8.32 Övrigt.


     § 3.8.33 Frågor och övrigt.


     § 3.8.34 Mötets avslutande med tillhörande Galej, Ståhej, Gråsej och Fuffens.


§ 3.9 Beslut under Årsbesöket fattas med enkel majoritet.

     

     § 3.9.1 Omröstning sker öppet.


          § 3.9.1.1 Vid personval och återkallande av förtroendeuppdrag sker sluten omröstning om någon medlem så begär.


§ 3.10 Extra Årsbesök kan sammankallas och skall då äga rum senast tre veckor efter det att SkulderBladet, SkallBasen eller minst en tredjedel av föreningens medlemmar så krävt.


     § 3.10.1 Det extra Årsbesöket kan endast behandla de frågor som föranlett dess sammankallande.


     § 3.10.2 Kallelse till extra Årsbesök skall meddelas två veckor i förväg till medlemmar.

Kapitel 4 - SkallBasen


§ 4.1 SkallBasen är under mandatperioden Mediscenarnas verkställande organ.


    § 4.1.1 Med organ menas i detta fall ej rent anatomiska organ.

       

        § 4.1.1.1 Särskilt ej de tvenne binjurarnae.


§ 4.2 SkallBasens ansvarar för förvaltning av föreningen och i princip allting som inte tilllkommer produktionen.


    § 4.2.1 Detta ansvar benämnes Restkompetensen.


§ 4.3 SkallBasen skall bestå av minst 4, men max 10 ledamöter.


    § 4.3.1 Summan av ledamöter plus Pronatorer och Supinatorer skall vara minst 4 men max 15 dock helst 10 (plus/minus 3 till 4).


§ 4.4 Årsbesöket väljer samtliga poster som beskrivs i § 4.9 att ingå i SkallBasen.


    § 4.4.1 Det står årsmötet fritt att välja 2-5 Supinatorer och Pronatorer till SkallBasen.


    § 4.4.2 De valda skall vara medlemmar av föreningen och lämpliga att utföra de respektive uppgifter som beskrivs under § 4.9.


§ 4.5 SkallBasen skall hålla minst två SkallBasmöten per verksamhetsår.


§ 4.6 Kallelse till SkallBasmöte skall utgå skriftligen från StorHjärna till övriga SkallBasmedlemmar och SkulderBlad minst sju dagar i förväg.


§ 4.7 Medlemmar har förslagsrätt till SkallBasmöten.


§ 4.8 Endast närvarande ledamöter har rösträtt.


    § 4.8.1 Undantag till ovanstående är i händelse av jour eller oväntad dejt.


       § 4.8.1.1 Rapport från dejt sker enligt SBAR närhelst under pågående SkallBasmöte.


           § 4.8.1.1.1 I händelse av giftermål med sagd dejt skall SkallBasen skjuta salut medelst föreningens uråldriga musköööteehr tidigast    sju dagar men senast 48 år efter vigseln.

                  § 4.8.1.1.1.1 I händelse av skiljsmässa under perioden mellan vigseln och salutskjutandet skall SkallBasen ordna ny högst lämplig dejt till föreningens sittande LillHjärna el. stående sittande Vän af Ordning.


    § 4.8.2 Beslut fattas med acklamation eller med handuppräckning efter begäran om votering.


    § 4.8.3 Röstning sker öppet om ej annat begärs. Vid lika röstetal bordläggs frågan till majoritet kan uppnås.


    § 4.8.4 För att SkallBasen ska kunna fatta beslut krävs det att minst tvåhundrafyrtionio fyrahundrafemtondelar av SkallBasmedlemmarna är närvarande.


    § 4.8.5 Pronatorer och Supinatorer har rösträtt enligt invald ordning vid ordinarie ledamots bortfälle.


§ 4.9 Ansvarsområden


    § 4.9.1 StorHjärna


         § 4.9.1.1 StorHjärnan åligger att leda SkallBasens arbete, agera sammankallande och ordförande vid föreningens möten samt skicka   ut föreningens protokoll och skrivelser.


            § 4.9.1.1.1 I rymden.


    § 4.9.2 LillHjärna


          § 4.9.2.1 Åligger att assistera StorHjärnan i dennes arbete samt verka i dennes ställe i fall av frånfälle. LillHjärnan är även ansvarig för övrig koordination av StorHjärnans verksamhet.


          § 4.9.2.2 Åligger också att medelst tillgängliga kommunikationsmedel att administrera och handha de kommunikationsplattformar som föreningen bruka.


                § 4.9.2.2.1 Som kommunikationsmedel avses ej EU-moped om det inte är en väldigt modern sådan med dataskärmar på sidan ur vilka man kan lysa meddelanden.


                § 4.9.2.2.2 Som kommunikationsplattformar avses ej härliga grunkor som bullformar, hur härliga de än verka vara dessa bullformar. Oh, dessa bullformar. De gäcka oss ständigt.


    § 4.9.3 CreMäster


                § 4.9.3.1 Åligger att ansvara för att förvalta föreningens tillgångar, sköta dess ekonomi och bokföring samt administration kring medlemsavgifter.


    § 4.9.4 Van FöreställningsDirektör


                § 4.9.4.1 Åligger att ha huvudansvaret för produktionen kring föreningens årliga föreställning.


    § 4.9.5 UnderLekare


                § 4.9.5.1 Åligger att ha huvudansvaret för de underhållningar som föreningen sätter upp men som ej är knutna till huvudproduktionen.


    § 4.9.6 Konsultaner


               § 4.9.6.1 Åligger att med sin enorma vishet vara behjälpliga för SkallBasens verksamhet samt underlätta ÖverLekaren och HandÖverHuvudets artistiska utveckling av föreställningen och Van FöreställningsDirektörens producerande av densamma.


               § 4.9.6.2 Konsultaner bör ha tidigare erfarenhet från studentföreställningar eller andra roligheter.


    § 4.9.7 Vän af Ordning


               § 4.9.7.1 Åligger att tillgodose SkallBasens blodsocker hålls på lämplig nivå.


               § 4.9.7.2 Att med hundraprocentig nit och redlighet tillse att stadgarna efterföljs till fullständig punkt och pricka av samtliga föreningsmedlemmar samt ScenDragare.


    § 4.9.8 ArkivarieFisk


               § 4.9.8.1 Åligger att arkivera samtliga föreningens papper, skrifter, texter och post-it lappar exklusive de av ekonomisk karaktär.


               § 4.9.8.2 Åligger att agera Dikterare (sekreterare) under Skallbasmöten.


               § 4.9.8.3 Åligger även att inför festligheter producera ett sånghäftet eller se till att så blir producerat.


                          § 4.9.8.3.1 Efter att sånghäftet är producerat, se § 4.9.8.1.


     § 4.9.9 CentralStimulant


              § 4.9.9.1 Åligger att anordna festligheter (exklusive gråsej) i föreningens namn när så krävs.


      § 4.9.10 Supinatorer och Pronatorer


               § 4.9.10.1 Åligger att vid ordinarie ledamots frånvaro fylla dennas för stunden fylla dennas plats i SkallBasen och rösta i dess    ställe.


               § 4.9.10.2 Den invalda ordningen skall vara den utvalda för i vilken ordning rösttillträdande ges.


               § 4.9.10.3 Åligger att som Supinatorer och Pronatorer vända på händer och säga ”å ena sidan, å andra sidan”.


               § 4.9.10.4 Bör vid utnämnandet tillfrågas huruvida de vill vara Pronator eller Supinator varpå de förutvarande Konsultanerna gå att samfällt konferera så att det motsatta till viljan bör ske.


                    § 4.9.10.4.1 Som det motsatta till viljan är det icke-intuitiva att anse.


                § 4.9.10.5 En av Supinatorerna och Pronatorerna förrådnas att inneha rollen som Förrådsgnome och med detta ha ett övergripande ansvar för nyckel, inventering, och städdagar för förrådet enligt det avtal som finns.


                         §4.9.10.5.1 Förrådsgnome ansvarar för förråderi, dock ej förräderi. Om sagda förrådsansvarig skulle förråda annan Mediscenarmedlem skall denna utvisas med öråd.


                                     §4.9.10.5.1.1 Om ej öråd bifalles örråd


§ 4.10 SkallBasen svarar inför Årsbesöket.


§ 4.11 Redovisning av föreningens angelägenheter skall bestå av verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelser samt protokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar som SkulderBladet önskar ta del av.


Kapitel 5 – Sökare


§ 5.1 Föreningens Sökare är minst två personer som väljs av Årsbesöket.


§ 5.2 Sökarna skall kontinuerligt bereda val och vara både SkallBasen och Årsbesöket behjälplig.


§ 5.3 Dessa bör inför Årsbesöket ha förberett förslag på kandidater till samtliga valbara poster.


      § 5.3.1 Grundligt utredning av § 6.8 måste utföras före Årsbesökets start.

Kapitel 6 – SkulderBlad


§ 6.1 Föreningens SkulderBlad är föreningens revisor. Denna väljs av Årsbesöket.


§ 6.2 Valbar till SkulderBlad är envar som råder över sig själv och sina tillgångar.


     § 6.2.1 Med envar avses icke det eventuella namnet Envar utan alltså var och en.


         § 6.2.1.1 Med var och en avses icke de eventuella namnet Var och En utan alltså samtlige.


                § 6.2.1.1.1 Man kan inte heta Samtlige.


                     § 6.2.1.1.1.1 Däremot kan man heta Svante.


§ 6.3 SkulderBladet skall utföra ekonomisk granskning, förvaltningsrevision och verksamhetsrevision.


§ 6.4 Den ekonomiska granskningen består bl.a. av: Genomgång och kontroll av räkenskaparna, inventering av tillgångarna, kontroll av att de ekonomiska handlingarna förvaras på ett säkert sätt, kontroll av att gällande kontoplan följs, kontroll av att skyldigheter mot samhället fullgjorts.


§ 6.5 Förvaltningsrevisionen har främst två syften:


     § 6.5.1 Att kontrollera att SkallBasen har skött förvaltningen på ett riktigt sätt.


     § 6.5.2 Att undersöka om SkallBasen förvaltnings stämmer överens med stadgarna, ändamålet i föreningen och Årsbesökets beslut.


§ 6.6 Verksamhetsrevision består bl.a. av:


     § 6.6.1 Granskning av huruvida föreningens verksamhet bedrivs och sköts på sätt som föreskrivs i stadgarna och av Årsnbesökets beslut.


     § 6.6.2 SkulderBladet bör vid Årsbesöket recensera senaste föreställning, hårt kritisera det som kritiseras bör, klaga över kvalitén på använda tyger tillika skämt och avsluta med en djup suck.


§ 6.7 SkulderBladet svarar inför Årsbesöket.


§ 6.8 Vid val av SkulderBlad bör i första hand Carl Jan Granqvist tillfrågas.


     § 6.8.1 Vid Carl Jan Granqvists frånfälle eller allvarlig sjukdom bör ekvivalent tillfrågas.


     § 6.8.2 Vid Carl Jan Granqvists bortgång bör Årsbesöket välja en ny förstahandskandidat till SkulderBladsposten


     § 6.8.3 Om Carl Jan Granqvist (eller ekvivalent person) tackar ja till uppdraget ska det serveras blodsprängd anka (eller vegetarisk/vegansk ekvivalent, dock fortfarande valfri typ av anka) och en stor fest ska hållas.


     § 6.8.4 Om Carl Jan Granqvist tackar nej till uppdraget bör Sökarna så som misslyckade betraktas.

Kapitel 7 - Övriga poster

§ 7.1 HandÖverHuvud


    § 7.1.1 Åligger att inför föreningens årliga föreställning tillse att ett manuskript författas.


         § 7.1.1.1 Manuskriptet ska vara klart minst 132,5 dagar före föreställningens premiär.


         § 7.1.1.2 Det är absolut förbjudet att lämna in manuskriptet på utsatt deadline.


         § 7.1.1.3 Manuskriptet skall överlämnas till ÖverLekaren i enlighet med uråldrig tradition och beprövad erfarenhet.


         § 7.1.1.4 Före överlämnandet till Överlekaren skall manuset ha genomgått en second opinion hos någon nu levande förutvarande HandÖverHuvud samt föreningens Konsultaner.


§ 7.2 ÖverLekare


    § 7.2.1 Åligger att planera samt genomföra nödvändiga repetitioner inför föreningens årliga föreställning.


         § 7.2.1.1 Repetitionerna skall inledas senast 103,5 dagar före föreställningens premiär.


         § 7.2.1.2 Repetitionerna ska genomföras med finess och bravur.


     § 7.2.2 ÖverLekare bör i största möjliga mån tillse att repetitionerna schemaläggs på ett sådant sätt att de harmoniserar med en medicine studerandes kliniska vardag.


§ 7.3 Det Var Då Själva FanBärare


    § 7.3.1 Åligger att vifta samt framföra föreningens fana utan att tveka, frukta eller hålla på.


         § 7.3.1.1 I händelse av apokalyps bör Det var då själva fanbärare kämpa mot zombies och annat illtyg till sista droppen, alternativt fly till skogs och/eller bosätta sig i en grotta.


§ 7.4 Skrotum


    § 7.4.1 Skrotum äger rätten att när som helst skrota stadgar.


          § 7.4.1.1 Det är för Skrotum inte tillåtet att skrota någon stadg i föreningen förutom § 7.4.1


          § 7.4.2 I händelse av att Skrotum skrotar någon stadg skall


                § 7.4.2.1 Det Skrotum därefter åligga att utföra de order som av vilken som helst av föreningens medlemmar eller ScenDragare denna ålagts.

                      § 7.4.2.1.1 Detta åtagande är livslångt eller gäller tills det av lagliga skäl bör upphöra.


                 § 7.4.2.2 Årsbesöket så snart som möjligt återinföra denna stadg.


§ 7.5 Andra ansvarsområden


     § 7.5.1 SkallBasen samt Van FöreställningsDirektör har möjlighet att under verksamhetsåret utse och förordna ytterligare ämbetsmän vilka behövs för att bedriva föreningens och/eller föreställningens verksamhet.


          § 7.5.1.1 Dessa ämbeten bör namnges enligt uråldrig och lustig tradition.

Kapitel 8 - Riktlinjer och traditioner


§ 8.1 Stadgarna bör agera säkerhet och stabilitet åt föreningen, dvs. stadga den.


    § 8.1.1 Föreningens stadgar i singularis benämnes [stadg].


        § 8.1.1.1 Om något berör en stadg skall detta införas under denna stadg som understadg.


              § 8.1.1.1.1 Se detta exempel.


§ 8.2 De flesta beslut bör fattas med stöd av valfri dubbel-blind studie.


§ 8.3 Hur bråttom det är med saker bör benämnas akut, urakut, subakut, inom 14 dagar et cetera.


§ 8.4 Det ska finnas tröjor. På eller av.


§ 8.5 Föreningen ska aktivt verka för att motverka aktivt förtryck, den ska inte heller direkt uppmuntra inaktivt förtryck.


    § 8.5.1 Om föreningen motverkar högt blodtryck eller inte är helt irrelevant.


    § 8.5.2 Det är inte lämpligt att ha värkar under SkallBasmöten eller Årsbesök.


          § 8.5.2.1 Föreningen ska dock inte motverka värkar om de uppträder.


§ 8.6 Föreningens verksamhet ska vara kul, och om så inte är fallet, nödvändig.


§ 8.7 Ett lutande ljus bör förekomma vid samtliga Årsbesök.


§ 8.8 Årsberättelsen benämns epikris.


§ 8.9 Vid varje Årsbesök bör ÖverLekaren presentera en främmande kropp.


§ 8.10 Vid Årsbesök ska man alltid starta mötet med armar-uppåt sträck


§ 8.11 Preklin får inte krocka med föreningens syfte.


§ 8.12 Andra så kallade studentföreställningar i Uppsala bör inte konkurrera tidsmässigt med Mediscenarnas föreställning.


     § 8.12.1 De får dock mer än gärna konkurrera med föreställningar i Lund.


         § 8.12.1.1 I Lund är det inte särskilt kul.


§ 8.13 Föreningens bud-get, räkenskaper och läckerheter skall alltid presenteras med stappel-dia-peri-gram, max 42.


§ 8.14 Föreställningen skall inte innehålla rasistiska eller sexistiska skämt.


§ 8.15 Föreställningen får innehålla medicinarsskämt men endast om dessa kan förväntas förstås och uppskattas av icke-medicinare.


§ 8.16 För att vara medlem krävs det att man kallar sig själv bättre och mer ödmjuk än andra.


§ 8.17 Innan medlemskap måste den ed som föreskrivs i Mediscenarnas Uråldriga Skrifter sväras.


§ 8.18 Föreningens medlemmar åligger att leva sitt liv helt och fullt i enlighet med Mediscenarnas Uråldriga Skrifter.


§ 8.19 Medlemmar i föreningen får stiga in i Edens Lustgård, Himlen eller annan önskvärd plats.


§ 8.20 Alla som på något sätt deltar i föreningens föreställning måste testa något nytt.


     § 8.20.1 Om så ej sker så händer egentligen ingenting men man drar vanära över sin näste, alt. sitt näste om man är en fågel (vilket man ibland är).


§ 8.21 En fika- och vinfest ska hållas varje år.

     

    § 8.21.1 Denna benämns Bak-Analen.


§ 8.22 En treårskontroll hålls vart tredje år.


    § 8.22.1 Samtliga betalande medlemmar under de tre senaste åren, samtliga Scendragare samt minst ett djur skall vara inbjudna.


        § 8.22.1.1 Det står den aktuella SkallBasen fritt att utöver de som omfattas under §8.22.1 bjuda in ytterligare tidigare engagerade personer, kufar från andra föreningar och djur.


    § 8.22.2 Treårskontrollen är en festlig baluns där nya idéer stöts och blöts.


§ 8.23 Vid festliga sammanhang bärs hamstring-trosa samt andra högst antagliga utmärkelser.


§ 8.24 En fest utan sång är som kärlek utan grädde (alt. kaffe utan kyssar).


§ 8.25 Det ska finnas fika, benämns hos Mediscenarna glukosdropp.


§ 8.26 Ibland ska det finnas dadlar.


    § 8.26.1 Kring jul bör dessa inlindas i bacon-fläsk.


§ 8.27 Om det ska tillagas kaffe bör detta tillagas på högst krångligt sätt. Det får inte vara tyst.


§ 8.28 Det ska finnas utmärkelser. Om dessa går att läsa i Mediscenarnas Uråldriga Skrifter.


§ 8.29 Själv-ironi är en dygd och själv-dygd är en ironi.


§ 8.30 Röv (alt. Räv).


     § 8.30.1 I händelse av att en röv (alt. räv) deltar vid föreningssammankomst bör denna raskas.


§ 8.31 Carl-Johan (eller levande ekvivalent) ska alltid vara närvarande.


§ 8.32 ... får aldrig bjudas in.


§ 8.33 Föreningens beskyddare är Amy Diamond.


     § 8.33.1 Hon bör bjudas in närhelst är möjligt och gärna annars också.


§ 8.34 Vid årsbesöket åligger det StorHjärnan att bära valfri huvudbonad.


   §8.34.1 Denna bör vara flamboyant samt anses vara väldigt, väldigt hög.


   §8.34.2 Denna ska också vara flamsäker.


   §8.34.3 Men får inte under några omständigheter vara flamssäker.


§ 8.35 En klubba, en oklubba, en godisklubba och en valfri sportklubba ska finnas på Årsbesöket.


    § 8.35.1 Skrotum har oklubban.


          § 8.35.1.1 Denna får ej användas


    § 8.35.2 CentralStimulant har godisklubban.


           § 8.35.2.1 Godisklubban får vara klibbig.


    § 8.35.3 FanBäraren bär sportklubban.


    § 8.35.4 Storhjärnan har klubban.


      § 8.35.1 Klubban ska vara klubbig men inte klibbig.


      § 8.35.2 Klubban ska vara ungefär lika stor som en lite mindre katt.


           § 8.35.2.1 Men får inte vara en liten katt.


      § 8.35.5 Dessa fyra poster (Storhjärnan, CentralStimulant, FanBärare & Skrotum) är Mediscenarnas KlubbVerk och kallas KlubbKlubben.


          § 8.35.5.1 Varje post ansvarar för medtagande av egen klubba.


§ 8.36 Under årsbesöket åligger det Det Var Då Själva Fanbäraren att med kraft och vigör vifta föreningens fana.


    § 8.36.1 Om inte fana återfinns bör det viftas med annat viftbart föremål.

 

          § 8.36.1.1 Dock ej ett djur.


          § 8.36.1.2 Om det inte så ber om det.


§ 8.37 Mediscenarna är en förening som värnar om kärleken


    § 8.37.1 Årsbesöket ska därför aldrig infalla på alla hjärtans dag, då detta kan stå i vägen för kärleken


          § 8.37.1.1 Om Årsbesöket skapar en romantisk stämning kan undantag göras


              § 8.37.1.1.1 Romantisk stämning uppnås genom att det i lokalen finns minst 10 röda rosor och tre levande, samt helst tända, ljus


              § 8.37.1.1.2 Rosa rosor är strikt förbjudet, och om det visar sig att det finns i lokalen är romantiken död och mötet upplöses på omedelbar verkan


§ 8.38 Vid tillträdande i rollen som CreMäster skall personen sväras in med Cremästers ed och därefter mottaga CreMästers Heliga Insignium, skänkt till Mediscenarna i fredens år 2015 av dåvarande Vän af Ordning.


Kapitel 9 - Stadgeändring och upplösning


§ 9.1 Stadgeändring sker efter beslut med minst 2/3 majoritet vid Årsbesök.

   

    § 9.1.1 Ändringar kan aldrig göras under kapitel 10.


         § 9.1.1.1 Ändringar kan aldrig göras i § 9.1.1.


              § 9.1.1.1.1 Ändringar kan aldrig göras i § 9.1.1.1.


                   § 9.1.1.1.1.1 Ändringar kan aldrig göras i § 9.1.1.1.1.


§ 9.2 Vid varje Årsbesök skall en ny stadg införas under Kapitel 8.


     § 9.2.1 Denna får inte handikappa en redan existerande stadg.


§ 9.3 Föreningens upplösning sker efter beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande Årsbesök varav minst en ordinarie mellan vilka förflutit minst två månader. Vid upplösning läggs föreningens tillgångar i ett för glädjen och konstens lämpligt ändamål.

Kapitel 10 - Initiativtagare


§ 10.1 Mediscenarna är ett initiativ som startades vintern 2014-2015 av Felix Starlander, Björn Edgren, Fredrik Wikander, Isabelle Billstein, Måns Rosén, Sixten Elmstedt, Joakim Källmark, och Linda Sundström.


§ 10.2 Dessa ska för alltid inbjudas till samtliga föreningens verksamheter, särskilt treårskontrollen, och bör älskas som vore de älskvärda.

Mediscenarnas stadgar skrevs av Björn Edgren och Felix Starlander den 12 februari 2015 och kontrollerades den 11 februari samma år av Niklas Bylund.

För övriga frågor gällande livets mysterier hänvisas till Mediscenarnas Uråldriga Skrifter. § 3.8.31 kan på grund av tidens oerhörda knapphet ej besvaras.